Stakeholderstafel tussen overheden en bedrijfsleven bewijst haar nut

Stakeholderstafel tussen overheden en bedrijfsleven bewijst haar nut

De bereikbaarheid in de regio Drechtsteden en Rijnmond staat onder druk en dit zal alleen maar toenemen door de grootste onderhoudsopgave ooit. De komende jaren vervangt en renoveert Rijkswaterstaat meer dan 100 bruggen, tunnels, sluizen en viaducten. Veel daarvan zijn gebouwd in de jaren 50 en 60 en dringend toe aan een opknapbeurt.

Daarom is de stakeholderstafel, voorheen regieteam genoemd, in het leven geroepen om deze en andere opgaves het hoofd te bieden. Deze stakeholderstafel bestaat uit een vertegenwoordiging van lokale overheden, Provincie, Rijkswaterstaat, ondernemerskoepels en enkele grote werkgevers. Binnen dit team vindt de informele strategische en tactische afstemming plaats betreffende bereikbaarheid en mobiliteit voor de regio Drechtsteden en de BAR-gemeenten. Vingerling & Partners vervult daarbij de rol van onafhankelijk voorzitter. Samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven is nu belangrijker dan ooit. De tijd van praten is voorbij en de tijd van doen is aangebroken.

Bereikbaarheid raakt ons allemaal. Het is belangrijk om de werkzaamheden van de grootste onderhoudsopgave in de geschiedenis goed op elkaar af te stemmen en met elkaar zoveel mogelijk hinder te voorkomen. Er is gelegenheid voor het uitwisselen van relevante informatie, het verstevigen van onderlinge relaties en het bevorderen van daadkracht voor bepaalde beslissingen. Bereikbaarheid is de sleutel voor het succes van de regio. Ons bestaansrecht wordt voor een groot deel bepaald door de ligging en logistieke mogelijkheden. Bereikbaarheid is fundamenteel voor de toekomstvisies op het gebied van wonen, werken, leren en verkeren (recreatie). Bereikbaarheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de overheid en van bedrijven. Wanneer iedereen zich hiervoor inzet, hebben relatief kleine acties een groots effect.

Actieve informatievoorziening is hierbij van cruciaal belang. Het is belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium alle relevante partijen erbij te betrekken. Gedragsverandering is ook een aandachtspunt. Er dient dan meer gestuurd te worden op het beïnvloeden van gedrag. Ondernemers kunnen nu meer bewustwording over alternatieve vormen van mobiliteit stimuleren door dit bespreekbaar te maken en mogelijk ook te faciliteren. Door bijvoorbeeld een E-bike aan te bieden. Ondernemers kunnen zich aansluiten bij het platform Samen Bereikbaar om hierbij hulp te krijgen.

Download het hele artikel via deze link.